Artikel 1 Aanbiedingen, overeenkomst en dienstverlening

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en producten en diensten van LUXUZ bv, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt, indien dit mogelijk, voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld. Op de pakbonnen en facturen wordt melding gemaakt van de aanwezigheid en de vindplaats van de algemene voorwaarden. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 30 dagen. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door LUXUZ BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Een overeenkomst komt tot stand hetzij door ondertekening van de offerte door beide partijen, alsmede door de ondertekening van een opdrachtformulier door opdrachtgever en de daaropvolgende acceptatie door LUXUZ BV.

Artikel 2 Tarieven en betaling

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand (een gedeelte van een maand telt voor de hele maand) verschuldigd zijn. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering van LUXUZ BV uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van €150,- en van eventuele gerechtelijke kosten.   Indien de opdrachtgever ingevolge het voorgaande in verzuim is, worden alle bedragen die de opdrachtgever aan LUXUZ BV verschuldigd is, terstond, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, in hun geheel opeisbaar. De door opdracht gever betaalde bedragen zullen in eerste instantie in mindering gebracht worden op rente en kosten, en dan pas op de hoofdsom. Ten aanzien van opdrachten die op zogeheten `No cure – No pay´ basis geschieden geldt de betalingstermijn die in de nadere overeenkomst is opgenomen.

Artikel 3 Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Indien noodzakelijk wordt op verzoek van de opdrachtgever door LUXUZ BV een geheimhoudingsverklaring getekend.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrecht

a)      LUXUZ BV behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor van al haar op schrift gestelde en/of op enig digitaal medium weggeschreven adviezen, rapporten, modellen en dergelijke. Het ter beschikking stellen aan derden, het enigerlei vermenigvuldigen, kopiëren, opslaan in een niet geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken hiervan, is zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van LUXUZ BV niet toegestaan.

b)     Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, tekeningen, beschrijvingen of andere, hetzij bij een offerte, hetzij separaat door LUXUZ BV aan opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden die ontwerp kunnen zijn van enig recht van intellectuele of industriële eigendom of daarmee op een lijn kunnen worden gesteld, alsmede intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe, blijven LUXUZ eigendom en komen uitsluitend aan LUXUZ BV toe en moeten op eerste verzoek aan LUXUZ BV worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor prototypen, monsters en modellen die niet aan de opdrachtgever zijn gefactureerd of niet door hem betaald zijn.

c)      Het is opdrachtgever niet toegestaan de bescheiden prototypen, monsters en modellen als bedoeld onder b. anders te gebruiken dan is overeengekomen, noch deze aan derden ter inzage te verstrekken noch deze geheel of gedeeltelijk te reproduceren.

d)     Prototypen, modellen en/of monsters die aan opdrachtgever zijn gefactureerd, kunnen niet ter creditering aan LUXUZ BV geretourneerd worden.

Artikel 5 Medewerking door opdrachtgever

Teneinde een optimale uitvoering van de overeenkomst door LUXUZ BV te kunnen bewerkstelling, zal de opdrachtgever op verzoek van LUXUZ BV steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LUXUZ BV staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van LUXUZ BV in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Levering

Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen. LUXUZ BV is ten aanzien van leveringen slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende levertijd is overschreven, de opdrachtgever ons daarna een redelijke tijd tot een nakoming alsnog gegund heeft en ons bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. Ten aanzien van het verstrekken van adviezen kan, uit de aard der zaak, geen levertijd overeengekomen worden.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Indien een overeenkomst (mede) de levering door LUXUZ BV van een of meer stoffelijke producten omvat, dan gaat de eigendom van deze producten pas over op de opdrachtgever op het moment dat de factuur waarop deze producten in rekening zijn gebracht, door de opdrachtgever volledig voldaan is. Indien de opdrachtgever enigerlei producten van LUXUZ BV verhandelt en/of verwerkt bij derden voor het moment waarop voornoemde factuur volledig voldaan is, dan is opdrachtgever gehouden om aan deze derde melding te maken van het eigendomsvoorbehoud van LUXUZ LIGHTING. LUXUZ BV blijft alsdan immer gerechtigd om het bezit van haar eigendom op te eisen. Voor eventuele schade die daarbij optreedt aan de zijde van de derde, is slechts de opdrachtgever aansprakelijk.

Artikel 8 Annulering

De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt op gronden die geheel buiten de sfeer van LUXUZ BV liggen, dan is de opdrachtgever tevens gehouden tot de betaling van een redelijke schadevergoeding ter compensatie van de gederfde winst van LUXUZ BV, dit is behoudens de gevallen waarin toepassing van dit artikel onredelijk bezwarend zou zijn. Indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, de rechtsvorm van zijn onderneming wijzigt, zijn bedrijf of de aandelen van zijn onderneming verkoopt, beslag wordt gelegd onder de opdrachtgever en/of de opdrachtgever ernstig in gebreke blijft bij de geldelijke nakoming van de overeenkomst, is LUXUZ BV gerechtigd de overeenkomst te annuleren waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt en laat onverlet het recht van schadevergoeding van LUXUZ BV en, indien van toepassing, het recht haar eigendom op te eisen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

LUXUZ BV garandeert de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren. LUXUZ BV zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanig maatregelen treffen, dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt. Opdrachtgever garandeert LUXUZ BV bij de ontplooiing van de aan LUXUZ BV opgedragen activiteiten alle medewerking te verlenen. Opdrachten voor het plegen van bemiddeling en begeleiding bij bepaalde activiteiten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd inspanningsverbintenissen. Indien het gewenste resultaat uitblijft dan is de wederpartij te allen tijde gehouden haar verplichtingen uit hoofde van deze en de bijzondere overeenkomst na te komen. De wederpartij wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van LUXUZ LIGHTING. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake van±

a)      Schade, die direct of indirect ontstaat door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door LUXUZ BV verstrekte kennis, informatie, producten en andere handelszaken welke door LUXUZ BV geleverd zijn.

b)     Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van LUXUZ BV niet en/of niet tijdig verricht kunnen worden, ten gevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die LUXUZ BV volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn.

c)      Schade, die opdrachtgever, zijn personeel, of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door LUXUZ LIGHTING, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen, of grave schuld van LUXUZ BV en haar gevolmachtigde personen en tenzij opdrachtnemer ter zake van deze schade verzekerd is.

d)     Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever.

e)      Voor het gebruik en de toepassing van de door LUXUZ BV verstrekte modellen (waarbij te denken valt aan elektronische formulieren, computerprogramma´s e.d.) aanvaardt LUXUZ BV geen enkele aansprakelijkheid.

f)      De aansprakelijkheid van LUXUZ BV uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag excl. BTW van de opdracht waar de schade betrekking op heeft.

g)     Indien LUXUZ BV materialen en databestanden – in welke vorm dan ook – van de opdrachtgever onder haar beheer heeft, en deze materialen en bestanden gaan om enige reden verloren, dan is de aansprakelijkheid van LUXUZ BV beperkt tot het vergoeden van de materialen en elektronische media waarop de databestanden zijn opgeslagen.

h)     LUXUZ BV is niet aansprakelijk voor schade, welke mocht ontstaan aan enig goed waaraan hij werkzaamheden verricht of zal verrichten, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van LUXUZ BV of door personen waarvan LUXUZ BV zich op andere wijze bedient. Ter zake is onverschillig of het goed zich onder LUXUZ BV bevindt, dan wel elders.

i)      LUXUZ BV is niet aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade.

 

Artikel 10 Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering voor derden, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, en overmacht volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, kunnen LUXUZ BV niet toegerekend worden, indien zij hierdoor zou tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. LUXUZ BV wordt hierdoor ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. LUXUZ BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de overeenkomst tot uitvoering van de opdracht te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan

 

Artikel 11 Garantie

Voor alle door LuXuZ BV geleverde producten geldt een basis hardware garantie van 2 jaar. Te alle tijden geldt  alleen een hardware garantie, zonder verdere demontage/montage of transportvergoeding. De retour procedure van de betreffende fabrikant zal door LuXuZ BV worden toegepast. Zodra van toepassing zal deze procedure met opdrachtgever van LuXuZ bv worden gecommuniceerd.  Voor evt. vervolgschade vanuit een garantie voorval kan  LuXuZ BV niet aansprakelijk worden gesteld. De daaruit voortvloeiende kosten kunnen niet bij LuXuZ BV geclaimd worden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van LUXUZ BV Op deze voorwaarde, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien en alle rechtshandelingen van LUXUZ BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. LUXUZ BV behoud zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen.